İsra Sûresi 11.Ayet
İsra Sûresi 11.Ayet

ヒット: 82260

İsra Sûresi 7.Ayet
İsra Sûresi 7.Ayet

ヒット: 760

Nisa Suresi 80.Ayet
Nisa Suresi 80.Ayet

ヒット: 857

Âl-i İmrân 31.Ayet
Âl-i İmrân 31.Ayet

ヒット: 666

Nisâ Sûresi 36.Ayet
Nisâ Sûresi 36.Ayet

ヒット: 731

bakara.274
bakara.274

ヒット: 631

bakara.286
bakara.286

ヒット: 615

16.09.2020 ayet
16.09.2020 ayet

ヒット: 816

15.09.2020 ayet
15.09.2020 ayet

ヒット: 759

14.09.2020 dua
14.09.2020 dua

ヒット: 753

13.09.2020 ayet
13.09.2020 ayet

ヒット: 776

02.09.2020 ayet
02.09.2020 ayet

ヒット: 744

28.08.2020 ayet
28.08.2020 ayet

ヒット: 776